V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou,
spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom webu naprava-napravnica.sk po novom uvedených
vo formulári, ktoré som poskytol/poskytla vyššia uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej
stránky www.naprava-napravnica.sk v rámci počítačovej siete Internet, za účelom uloženia do databázy
záujemcov o štúdium. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému
prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po
uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.